• Hiểm họa tiềm ẩn từ việc chát chít qua mạng

    Chát chít -Hiểm họa tiềm ẩn

    Hôm qua, ngày cá tôi đã chứng kiến một chuyện thật, đợi bây giờ mới kể, hy vọng có người tin. Đám đông nhớn nhác, một số bạn gái bịt mồm kêu la, ai thấy cũng lo sợ, cũng muốn kêu lên đánh động trợ giúp, rồi ai đó cũng […]